Aktuarski izračuni rezervacij za zaposlene

Aktualno

Ponujamo aktuarske izračune rezervacij iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad podjetjem ali skupinam povezanih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini. 

Aktuarske izračune rezervacij izdelujemo skladno z mednarodnimi in slovenskimi računovodskimi standardi MRS 19 in SRS 10.

Osnova za izračun so interni akti podjetja, kolektivna pogodba in relevantni zakonski predpisi.

Naročniki dobijo poleg aktuarskega poročila tudi vsa računovodska knjiženja posameznih postavk izračuna.

Dodana vrednost našim storitvam so:

  • Razumljivo in pregledno aktuarsko poročilo v slovenskem ali angleškem jeziku z vsemi potrebnimi prilogami izračuna rezervacij po posameznem zaposlencu

  • Izdelane temeljnice za knjiženje rezervacij iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad

  • Izdelan izračun terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad

  • Izdelane temelnice terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad

  • Izdelan ločen prikaz aktuarskih izgub in dobičkov po posameznem aktivnem zaposlencu na kontu 957.

Kontakt:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si

Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940