Vljudno vabljeni na predavanje:

NOVOSTI NA PODROČJU RAČUNOVODSKE IN DAVČNE OBRAVNAVE REZERVACIJ ODPRAVNIN OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNIH NAGRAD


v četrtek 15.01.2014, ob 10.00 uri

v poslovnih prostorih Tovarne podjemov (IRP),
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor (med Trgom Leona Štuklja in Trgom Svobode).

Računovodenje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je ena od najzahtevnejših računovodskih operacij. Z upoštevanjem tudi mednarodnih računovodskih standardov MRS 19 so te operacije postale še zahtevnejše.

Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 10 podjetja morajo oblikovati rezervacije, če so s standardom izpolnjeni določeni pogoji ne glede na to ali so podvržena zunanji reviziji ali ne. SRS 10 podjetju namreč ne daje diskrecijske pravice pri odločanju o tem ali bodo rezervacije oblikovale ali ne. Oblikovanje rezervacij pomeni za podjetje hkrati dopustnost in obveznost.

Na predavanju se boste seznanili z novostmi na naslednjih področjih:
  • računovodske obravnave in knjiženja rezervacij skladno s SRS 10 in MRS 19,
  • davčne obravnave rezervacij,
  • aktuarskimi tehnikami obračunavanja rezervacij,
  • praktičnimi primeri izračuna rezervacij s pomočjo računalniškega programa.


Predavanje bosta vodili Saša Jerman pooblaščena revizorka in izkušena davčnica, ki vodi odbor preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter Rozvita Pfeifer, direktorica podjetja A.P.A.

PRIJAVE
Predavanje je za udeležence brezplačno! Predhodna prijava je obvezna preko elektronskega naslova apa@apa.si. Prijave zbiramo do vključno petka, 09.1.2015.

Parkiranje možno v neposredni bližnji Tovarne podjemov, v garažnih hišah Trgovskega centra »City«, ali »Hotela City«.

Več informacij vam bo posredovala ga. Olga Kaiser, tel. št. 02 / 228 29 61 od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00 uro.


Vsebina Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 na katerem temelji program "POKOJNINE"

Najpomembnejša vsebina zakona ZPIZ-2

Na splošno bi lahko rekli, da se pogoji upokojevanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 Ur. l. RS 96/2012 z veljavnostjo 01.01.2013 v primerjavi predhodnimi zakonskimi rešitvami zaostrujejo. Starostna meja za uveljavitev starostne pokojnine se za moške ženske postopoma dviguje na 65 let starosti. Starostno meja 65 let je lahko nižja le v primeru, da je zavarovanec pred to starostjo dosegel vsaj 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Prav tako je možno zgornjo starostno mejo znižati z uveljavljanjem otrok, vstopom v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti in uveljavljanjem obdobja služenja vojaškega roka. Uveljavljanja otrok, delo pred 18. letom starosti ali vojaški rok niso več dodana doba, ki bi se prištevala v pokojninsko dobo, ampak so to pravice, ki jih lahko zavarovanci uveljavljajo izključno za dosego nižje upokojitvene starosti od splošno določene starostne meje.

Nekatere pravice, ki so po prejšnji zakonodaji (ZPIZ-1) prav tako omogočale hitrejše odhod v pokoj kot je bila dodana doba študija, nega otroka v otrokovem prvem letu starosti, itd.., ni več mogoče uveljavljati. Nekatera že dosežene pravice, ki so imele po ZPIZ-1 status zavarovalne in delovne dobe sedaj izgubljajo takšen status. To velja predvsem za prostovoljno plačevanje pokojninskega zavarovanja, ki so ga običajno vplačevali študenti in gospodinje. Takšna dokupljena pokojninska doba je sedaj deležna odbitkov pri izračunu višine starostne pokojnine, v kolikor zavarovanec ne doseže 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnjenim 65. letom starosti.

Zakonodajalec je opustil sistem aktuarskega izračunavanja dokupov pokojninske dobe. Dokupi so zato cenejši, vendar je potrebno dobro premisliti ali se dokup sploh izplača, saj dokup pokojninske dobe ne prinaša višje, ampak nižjo pokojnino. V primeru dokupa se namreč drastično zniža procent pokojninske osnove in s tem pokojnina. Če je dokup po prejšnji zakonodaji ZPIZ-1 pomenil trajno povečano pokojnino, sedaj pomeni sicer nekoliko hitrejši odhod v pokoj ob precej nižji pokojnini.

Zakonodajalec je posegel tudi v že pridobljene pravice zavarovancev, saj se bodo že priznani procenti pokojninske osnove in revalorizacijske vrednosti plač iz preteklih let na novo preračunali. Zanimivo bo spremljati razsodbo ustavnega sodišča, če bo sprožen ustavni spor glede že pridobljenih pravice, ki se načeloma ne morejo znižati. Zakonodajalec sicer zagotavlja, da noben zavarovanec z novim načinom preračuna pokojninskih osnov za že pridobljene pravice ne bo na slabšem.

Opozoriti je potrebno še na prehodno obdobje, kjer se lahko določene skupine zavarovancev upokojujejo še po starih pogojih ZPIZ-1. Pri tem pa so deležni, prav tako kot vsi ostali zavarovanci, pokojnine po novi zakonodaji.

ZPIZ-2 na novo opredeljuje pojme pokojninske in zavarovalne dobe in sicer pokojninska doba brez dokupa, pokojninska doba, zavarovalna doba in posebna doba. Pojem delovna doba je zakonodajalec iz zakona ZPIZ-2 izločil. Za ugotavljanje upokojitvenih pogojev so po ZPIZ-2 pomembni pokojninska doba brez dokupa za izračun redne starostne upokojitve in pokojninska doba za izračun predčasne upokojitve. Zavarovalna doba ostaja pomembna pri ugotavljanju minimalnih pogojev upokojitve, ki so 15 let zavarovalne dobe in minimalna starost 65let. Posebna doba pa je obdobje, kjer niso plačani prispevki pa se ne glede na to šteje v pokojninsko dobo, vendar ne v zavarovalno dobo za ugotavljanje minimalnega pogoja 15 let zavarovalne dobe in starosti 65 let za moške in ženske.

Nazadnje bi radi izpostavili še eno pomembno novost ZPIZ-2 to je obvezno seznanjanje določene starostne skupine zavarovancev o njihovi doseženih pogojih upokojevanja. Zavod bo namreč moral po 01.01.2015 vsako leto pisno obveščati zavarovance o njihovi pokojninski dobi brez dokupa in prvih možnih pogojih upokojitve.