Category Archives: Uncategorized

Webinar IV. – REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE

Category : Uncategorized


Webinar IV. – REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE IN KNJIŽENJ

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jublejne nagrade – računovodski in davčni vidik skupaj z zgledi knjiženja

Predavateljica: Ga. Silva Koritnik Rakela
Cena: 79 EUR + DDV
Računovodski standardi postavljajo pravila stroke o obračunavanju in razkritjih pravice zaposlencev, ki jim bodo izplačane enkrat v prihodnosti. Jubilejne nagrade in odpravnine ob odhodu v pokoj uvrščajo računovodski standardi med dolgoročne zaslužke zaposlencev (MRS 19 – Plačila zaposlencem, SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil in SRS 10 – Rezervacije).

Zaradi specifične davčne obravnave, ki odhodke iz naslova oblikovanja rezervacij za omenjeni dve vrsti pravic iz dela ne priznajo v celoti tudi za davčne namene, je treba voditi analitične evidence po posameznih vrstah davčne obravnave. Tovrstne rezervacije so namreč nastajale daljše obdobje in davčna zakonodaja se je zelo spreminjala. Bila so obdobja, ko odhodki (ni)so bili davčno priznani in obdobja, ko so bili le delno priznani.

Na seminarju bomo najprej predstavili teoretične podlage za obračunavanje rezervacij. Nato pa bomo z zgledi knjiženj prikazali vpliv na računovodske izkaze in vpliv na davčni obračun za dve zaporedni poslovni leti. V tem delu bo dovolj časa za vprašanja udeležencev.

Kaj vam nudi webinar?

Pripoznanje rezervacij in kasnejše merjenje

* Definicija rezervacij
* Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
* Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
* Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
* Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje

Zgledi knjiženj in obračun davka od dohodkov pravnih oseb
* Prikaz različnih zgledov knjiženj
* Davčna obravnava rezervacij

Dostop do zaprte skupine, kjer boste lahko postavili vprašanja.

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

Vstopite v svet znanja, ki vam bo vedno dostopno.

Organizator seminarja A.P.A. d.o.o. in IHC d.o.o.
Podjetje A.P.A d.o.o. vrsto let razvija specifično programsko opremo za področje spremljanja, izračunavanja in predstavljanja vseh vrst pokojninskih, življenjskih in drugih osebnih zavarovanj. Eden najbolj iskanih programov je računalniški program Progrez namenjen za oblikovanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, kakor tudi program Pokojnine za natančno kadrovsko načrtovanje in vodenja evidenc o zaposlenih podjetja.


Sporočilo za javnost: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2K

Category : Uncategorized

V Uradnem listu RS št. 162/2021 je bil dne 8. 10. 2021 objavljen Zakon o  spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), ki določa, da se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki. Zakon prične veljati 23. 10. 2021, uporabljati pa se prične 1. 11. 2021.

Zavarovancem (upokojencem), ki jim je bila starostna ali predčasna pokojnina odmerjena tako, da je bil pri odmeri upoštevan čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje med 1. 1. 2013 in prvo prekinitvijo, bo zavod v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2K po uradni dolžnosti na novo odmeril starostno pokojnino oziroma namesto predčasne pokojnine odmeril starostno pokojnino.

Zavarovancem bo ZPIZ po uradni dolžnosti ponovno odmeril pokojnino. Nova odmera pokojnine se bo opravila z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve od 1. 1. 2013 do prve prekinitve v obvezno zavarovanje kot pokojninska doba brez dokupa, če:

– se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012 in
– pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.

Na novo odmerjena pokojnina pripada zgoraj omenjenim zavarovancem od začetka uporabe ZPIZ-2K, to je od 1. 11. 2021.


Novela ZPIZ-2I

Category : Uncategorized

Državni zbor RS je sprejel novelo zakona ZPIZ 2I, dne  23.03.2021 objavljen v Ur. l. RS, št. 51/21 in bo začel veljati z  01.05.2021.

Kaj prinaša novela:

  1. Izenačevanje odmerne lestvice za moške in ženske. To pomeni, da se dmerni odstotki se po spolu postopoma izenačujejo, in sicer:
    Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe bo za zavarovance v letu 2021 znašal 59,5 odstotka, v letu 2022 60,5 odstotka, v letu 2023 61,5 odstotka, v letu 2024 62,5 odstotka, od 1. 1. 2025 pa 63,5 odstotka. Odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe za zavarovance bo v letu 2021 znašal 27,5 odstotka, vsako naslednje koledarsko leto pa se bo zvišal za 0,5 odstotka in bo od 1. 1. 2025 znašal 29,5 odstotka, kot je pri zavarovankah že od 1. 1. 2020.
  2. Dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke
  3. Spremenjeni najnižji odmerni odstotki pri invalidski pokojnini
  4. Bonusi za poznejšo upokojitev

Webinar III. – REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE

Category : Uncategorized


Webinar III. – REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE IN KNJIŽENJ

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jublejne nagrade – računovodski in davčni vidik skupaj z zgledi knjiženja

Dostopno vključno do 30.04.2021

Predavateljica: Ga. Silva Koritnik Rakela
Cena: 79 EUR + DDV
Računovodski standardi postavljajo pravila stroke o obračunavanju in razkritjih pravice zaposlencev, ki jim bodo izplačane enkrat v prihodnosti. Jubilejne nagrade in odpravnine ob odhodu v pokoj uvrščajo računovodski standardi med dolgoročne zaslužke zaposlencev (MRS 19 – Plačila zaposlencem, SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil in SRS 10 – Rezervacije).

Zaradi specifične davčne obravnave, ki odhodke iz naslova oblikovanja rezervacij za omenjeni dve vrsti pravic iz dela ne priznajo v celoti tudi za davčne namene, je treba voditi analitične evidence po posameznih vrstah davčne obravnave. Tovrstne rezervacije so namreč nastajale daljše obdobje in davčna zakonodaja se je zelo spreminjala. Bila so obdobja, ko odhodki (ni)so bili davčno priznani in obdobja, ko so bili le delno priznani.

Na seminarju bomo najprej predstavili teoretične podlage za obračunavanje rezervacij. Nato pa bomo z zgledi knjiženj prikazali vpliv na računovodske izkaze in vpliv na davčni obračun za dve zaporedni poslovni leti. V tem delu bo dovolj časa za vprašanja udeležencev.

Kaj vam nudi webinar?

Pripoznanje rezervacij in kasnejše merjenje

* Definicija rezervacij
* Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
* Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
* Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
* Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje

Zgledi knjiženj in obračun davka od dohodkov pravnih oseb
* Prikaz različnih zgledov knjiženj
* Davčna obravnava rezervacij

Dostop do zaprte skupine, kjer boste lahko postavili vprašanja.

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

Vstopite v svet znanja, ki vam bo vedno dostopno.

Organizator seminarja A.P.A. d.o.o. in IHC d.o.o.
Podjetje A.P.A d.o.o. vrsto let razvija specifično programsko opremo za področje spremljanja, izračunavanja in predstavljanja vseh vrst pokojninskih, življenjskih in drugih osebnih zavarovanj. Eden najbolj iskanih programov je računalniški program Progrez namenjen za oblikovanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, kakor tudi program Pokojnine za natančno kadrovsko načrtovanje in vodenja evidenc o zaposlenih podjetja.


Koronavirus spreminja tudi računovodske standarde

Category : Uncategorized

Računovodski standardi so pravila stroke, ki urejajo tako način evidentiranja poslovnih dogodkov kot tudi njihovo predstavitev v računovodskih izkazih in v pojasnilih, ki spremljajo izkaze. Zaradi epidemije so bili sprejeti številni izredni ukrepi v obliki državnih pomoči, ki bodo bistveno vplivali na postavke prihodkov v računovodskih izkazih. Hkrati pa se najemniki in najemodajalci dogovarjajo o novih pogojih – praviloma o nižjih najemninah ali začasnem neplačevanju najemnin. To sta dve področji, ki sta zahtevali dopolnitev oziroma spremembo računovodskih standardov. (VIR: IHC d.o.o.)

VIR: https://www.ihc.si/blog/5/5/2020/koronavirus-spreminja-tudi-raunovodske-standardehttps://www.ihc.si/blog/5/5/2020/koronavirus-spreminja-tudi-raunovodske-standardeKORONAVIRUS – UKREPI ZA PODJETJA

Category : Uncategorized

Na enem mestu: katere pomoči so na voljo za blažitev posledic koronakrize (VIR: Finance)

Zbrali smo ukrepe, ki so trenutno v veljavi tako za podjetja kot samostojne podjetnike na podlagi protikoronskih paketov, in pomoči, ki jih podjetja lahko dobijo prek razpisov PKP5

a. Delno povračilo nadomestila plač za čakanje na delo

b. Subvencija za skrajšani polni delovni čas

c. Povračilo nadomestila za višjo silo

d. Povračila nadomestil za čas karantene

e. Povračilo nadomestila za kratkotrajno bolniško odsotnost

f. Plačilo testa za korono ni več boniteta

g. Odlog plačila posojila

h. Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij

… več https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/567a3aca9e8e0decdf24c2a6015188d80d88e41133bafbb6efecef96db640155


eGradivo

Category : Uncategorized

REZERVACIJE ZA NAJEME

Dostopno od oktobra 2020 do aprila 2021

Predavateljica: Ga. Silva Koritnik Rakela
Cena: 280 EUR + DDV

Nekateri med vami ste spraševali za izračune obveznosti  iz najemov in z  njimi povezanih pravic do uporabe sredstev. Obveščamo vas, da smo v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo, priznano revizorko gospo Rakelo-Koritnik pripravili eGradivo e-Asistent Najemi, ki je hkrati izobraževalni program in orodje za izračun obveznosti ob prehodu na nov način računovodenja. Tako se boste lahko zares dobro spoznali z zahtevami računovodskih standardov.  Z nakupom izdelka  vam je na voljo tudi svetovanje, ki vključuje pregled pogodb in izdelavo izračunov obveznosti iz najemov in pravic do uporabe sredstev ter pripravo razkritij za letno poročilo.

Več o izdelku.

Vstopite v svet znanja, ki vam bo vedno dostopno.

Nakup gradiva


Spletni seminar II. – REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE

Category : Uncategorized


Spletni seminar: REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE

REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK

Dostopno od oktobra 2020 do aprila 2021

Predavateljica: Ga. Silva Koritnik Rakela
Cena: 79 EUR + DDV
Računovodski standardi postavljajo pravila stroke o obračunavanju in razkritjih pravice zaposlencev, ki jim bodo izplačane enkrat v prihodnosti. Jubilejne nagrade in odpravnine ob odhodu v pokoj uvrščajo računovodski standardi med dolgoročne zaslužke zaposlencev (MRS 19 – Plačila zaposlencem, SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil in SRS 10 – Rezervacije).

Zaradi specifične davčne obravnave, ki odhodke iz naslova oblikovanja rezervacij za omenjeni dve vrsti pravic iz dela ne priznajo v celoti tudi za davčne namene, je treba voditi analitične evidence po posameznih vrstah davčne obravnave. Tovrstne rezervacije so namreč nastajale daljše obdobje in davčna zakonodaja se je zelo spreminjala. Bila so obdobja, ko odhodki (ni)so bili davčno priznani in obdobja, ko so bili le delno priznani.

Na seminarju bomo najprej predstavili teoretične podlage za obračunavanje rezervacij. Nato pa bomo z zgledi knjiženj prikazali vpliv na računovodske izkaze in vpliv na davčni obračun za dve zaporedni poslovni leti. V tem delu bo dovolj časa za vprašanja udeležencev.

Pripoznanje rezervacij in kasnejše merjenje

* Definicija rezervacij
* Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
* Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
* Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
* Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje

Zgledi knjiženj in obračun davka od dohodkov pravnih oseb
* Prikaz različnih zgledov knjiženj
* Davčna obravnava rezervacij

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

Vstopite v svet znanja, ki vam bo vedno dostopno.

Organizator seminarja A.P.A. d.o.o. in IHC d.o.o.
Podjetje A.P.A d.o.o. vrsto let razvija specifično programsko opremo za področje spremljanja, izračunavanja in predstavljanja vseh vrst pokojninskih, življenjskih in drugih osebnih zavarovanj. Eden najbolj iskanih programov je računalniški program Progrez namenjen za oblikovanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, kakor tudi program Pokojnine za natančno kadrovsko načrtovanje in vodenja evidenc o zaposlenih podjetja.


Odsotnost zaradi izrednih razmer

Category : Uncategorized

Spoštovani poslovni partner in poslovne stranke!

obveščamo vas, da zaradi trenutnih izrednih razmer v državi od 17. do 31. marca 2020 delamo od doma. Za vas smo dosegljivi po mailu, v nujnih primerih po telefonu 00386-40-943940.

Zdravje naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in strank je na prvem mestu, zato se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje. Želimo vam vse dobro.

Vaša ekipa A.P.A. d.o.o.