REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK

Praktičen seminar

REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK

Kdaj? V Mariboru, 19.novembra 2019

Predavateljica: Ga. Silva Koritnik Rakela

Računovodski standardi postavljajo pravila stroke o obračunavanju in razkritjih pravice zaposlencev, ki jim bodo izplačane enkrat v prihodnosti. Jubilejne nagrade in odpravnine ob odhodu v pokoj uvrščajo računovodski standardi med dolgoročne zaslužke zaposlencev (MRS 19 – Plačila zaposlencem, SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil in SRS 10 – Rezervacije).

Zaradi specifične davčne obravnave, ki odhodke iz naslova oblikovanja rezervacij za omenjeni dve vrsti pravic iz dela ne priznajo v celoti tudi za davčne namene, je treba voditi analitične evidence po posameznih vrstah davčne obravnave. Tovrstne rezervacije so namreč nastajale daljše obdobje in davčna zakonodaja se je zelo spreminjala. Bila so obdobja, ko odhodki (ni)so bili davčno priznani in obdobja, ko so bili le delno priznani.

Na seminarju bomo najprej predstavili teoretične podlage za obračunavanje rezervacij. Nato pa bomo z zgledi knjiženj prikazali vpliv na računovodske izkaze in vpliv na davčni obračun za dve zaporedni poslovni leti. V tem delu bo dovolj časa za vprašanja udeležencev.

KLJUČNE KORISTI ZA UDELEŽENCE

* Jedrnata predstavitev rezervacij v skladu z računovodskimi standardi
* Pravne podlage za njihovo oblikovanje
* Zgledi knjiženj rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade
* Obravnave tovrstnih rezervacij v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
* Del gradiva ima tudi dostop do video posnetkov zgledov knjiženja

POZOR! Zaradi aktualne tematike bomo seminar organizirali dva krat, v dopoldanskem in opoldanskem času.

PROGRAM za 1.skupino

8.30 – 9.15 Pripoznanje rezervacij in kasnejše merjenje

* Definicija rezervacij
* Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
* Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
* Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
* Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje

9.15 – 9.30 Odmor s pogostitvijo

9.30 – 10.30 Zgledi knjiženj in obračun davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

* Prikaz različnih zgledov
* Davčna obravnava rezervacij

PROGRAM za 2.skupino

11.00 – 11.45 Pripoznanje rezervacij in kasnejše merjenje

* Definicija rezervacij
* Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
* Ostale rezervacije povezane z zaposlenci
* Prvič obračunavamo rezervacije – branje aktuarskega izračuna
* Kasnejše merjenje – poraba, odprava in dodatno oblikovanje

11.45 – 12.15 Odmor s pogostitvijo

12.15 – 13.00 Zgledi knjiženj in obračun davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

* Prikaz različnih zgledov
* Davčna obravnava rezervacij

Kraj in čas dogodka: Hotel City, Ulica Knez Koclja 22, Maribor, 19.11.2019 od 8.30 do 10.30 in od 11.00 do 13.00 uro.

Število mest je omejeno radi praktične naravnanosti seminarja.

Prijave zbiramo do petka, 15. novembra 2019.

Za hitre prijave do petka, 08. novembra 2019 priznamo 10 % popusta na kotizacijo!

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

 

 

Organizator seminarja A.P.A. d.o.o.
Podjetje A.P.A d.o.o. vrsto let razvija specifično programsko opremo za področje spremljanja, izračunavanja in predstavljanja vseh vrst pokojninskih, življenjskih in drugih osebnih zavarovanj. Eden najbolj iskanih programov je računalniški program Progrez namenjen za oblikovanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, kakor tudi program Pokojnine za natančno kadrovsko načrtovanje in vodenja evidenc o zaposlenih podjetja.

Prijave zbiramo do petka, 15. novembra 2019.

Za hitre prijave do petka, 08. novembra 2019 priznamo 10 % popusta na kotizacijo!

NaročilnicaNaročilnica!