PROGRAMI IN STORITVE

PROGRAM ZA IZRAČUNAVANJE IN SPREMLJANJE REZERVACIJ ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE

Oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi  in jubilejne nagrade je ena od najzahtevnejših
računovodskih operacij. Z upoštevanjem mednarodnega računovodskega standarda MRS 19 je postalo razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje informacij še zahtevnejše. Vse to vam sedaj izredno olajšamo z edinstvenim računalniškim programom!
NOV RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 19

Ob prehodu na mednarodni računovodski standard MRS 19 morajo podjetja v večini primerov oblikovati ustrezne vire za bodoče obveznosti, ki izhajajo iz pozaposlitvenih zaslužkov. Primer le-teh so odpravnine ob upokojitvi in drugih dolgoročnih zaslužkih kot so jubilejne nagrade za dolgo službovanje.

Podjetjem ni več dana diskrecijska pravica pri odločanju o tem, ali bodo rezervacije oblikovale, ali ne.

V sodelovanju s pooblaščenim aktuarjem in revizijsko družbo smo v podjetju razvili računalniški program, ki omogoča, da uporabniki sami celovito obravnavajo, izračunavajo in spremljajo rezervacije. Pri tem pa ne potrebujete zunanje aktuarske storitve ali razkrivate podatke, ki so lahko osebne narave ali poslovne skrivnosti.

ENOSTAVNO IN HITRO – samo s petimi koraki

Prednosti našega računalniškega programa so v enostavnosti, preglednosti in celovitosti . Uporabnik samo s petimi zaporednimi ukazi pridobi vse potrebne izračune, računovodske temeljnice, davčni obračun, aktuarsko poročilo in večje število preglednih informacij, ki niso vezane samo na izračun višine potrebnih rezervacij. Program uporabnika vodi skozi celoten proces dela in mu svetuje/priporoča katere podatke naj uporabi, da bo izračun odražal realno sliko sedanjih in diskontiranih bodočih obveznosti/zaslužkov.

Uporabnik si lahko po izračunu vse podatke natisne ali shrani v elektronski obliki v poljubno izbrani datoteki. Potrebna višina rezervacij je izračunana tudi po vsakem posameznem zaposlencu.

GARANCIJA USTREZNOSTI PODATKOV
Pravilnost izračunov je preveril in s certifikatom potrdil pooblaščeni aktuar. Ustreznost računovodskega evidentiranja in davčnega obračunavanja je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.

PREHOD NA PROGRAMSKO IZRAČUNAVANJE

Prehod na izračunavanje rezervacij s pomočjo našega računalniškega program zahteva vnos določenih podatkov o zaposlenih in predhodno stanje višine rezervacij. Naše podjetje nudi novim uporabnikom možnost, da opravimo pretvorbo in vnos podatkov iz obstoječih računalniških baz in ročnih evidenc v naš program namesto vas. Ko so podatki vneseni, pa so letni izračuni rezervacij in vse ostale operacije za uporabnike zelo enostavno opravilo.

BREZ INVESTICIJ V OPREMO

Računalniški program ne zahteva posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z minimalnimi zmogljivostmi:

 • 64 MB RAM,
 • VGA min 800×600; 16 barv,
 • na disku minimalno 20MB prostora,
 • procesor intel pentium 4 ali več,
 • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
 • Windows XP ali novejša verzija.
 • Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa lahko pokličite Olgo Kaiser, na telefonsko številko 02 228 29 60 ali nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

RAČUNALNIŠKI PROGRAM »POKOJNINE«

Računalniški program “POKOJNINE” pokriva področje obveznih pokojninskih zavarovanj po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in vrsto drugih analiz in preglednic, ki se navezujejo na kadrovsko področje upravljanja s človeškimi viri v podjetju in finančnim načrtovanjem. Program omogoča zelo natančen izračun najhitrejšega možnega odhoda v pokoj ob različnih predpostavkah in pogojih. Prav tako optimira čas odhoda v pokoj glede na višino priznane pokojnine. Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike.
Kadrovnikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov medtem ko je finančnikom koristen pripomoček pri kreiranju politike plač in nagrajevanja zaposlenih.

Prednosti programa so vrsto kadrovskih orodji kot je vodenje elektronske delovne knjižice, datumsko preračunavanja delovnih ali pokojninskih dob, preračunavanje beneficirane delovne dobe, evidentiranje in analiziranje različnih podatkov o zaposlenih, njihovi izobrazbi, zadolžitvah, odgovornostih itd.

Računalniški program danes uporablja več kot sto uglednih velikih in srednje velikih slovenskih podjetjih in je nepogrešljivo programsko orodje.

Program omogoča:

 • natančen izračun datumov upokojitve za vse zaposlene v podjetju skladno z zakonom ZPIZ-2;
 • natančen pregled različnih možnosti upokojitve posameznika. Podjetja ne potrebujejo več dodatnih informacij ZPIZ-a ali zaposlenega, kdaj so njegovi prvi upokojitveni pogoji,
 • izračun višine procenta pokojninske osnove, višine pokojninske osnove na osnovi prejetih plač iz preteklih let in višine pokojnine za posameznega zaposlenega.
 • Omogoča optimiranje časa in višino bodoče starostne pokojnine z uveljavljanjem različnih pravic priznanih po ZPIZ-2,
 • izračun čas in višine jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi skladno s kolektivnimi ali individualnimi pogodbami,
 • oblikovanje in vodenje elektronske delovne knjižice za vse zaposlene,
 • izračunavanje vrednosti dokupa zavarovalne dobe, ki bi ga plačalo podjetje za posameznega zaposlenega po pogojih, ki jih je opredelil ZPIZ-2,
 • elektronsko vodenje vseh podatkov o zaposlenih, ki se nanašajo na zadolžitve, izobrazbo, izobraževanje, zdravstveno stanje, ocene sposobnosti zaposlenega in kvalitete opravljenega dela, družinske zadeve, nagrajevanje itd.
 • zelo enostavno in pregledno analiziranje kadrovskih in finančnih podatkov,
 • preračunavanja datumskih podatkov v pokojninsko ali zavarovalno dobo in obratno;
 • oblikovanje različnih evidenc, podatkov, preglednic in poročil;
 • vodenje tudi tistih evidenc, podatkov in poročil, ki jih morda ostale kadrovske računalniške aplikacije v podjetju ne nudijo ali pa so določeni podatki le začasne narave.
 • Minimalni tehnični pogoji za implementacijo programa
  Računalniški program nima posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi minimalnimi zmogljivostmi:

  • 64 MB RAM,
  • VGA min 800×600; 16 barv,
  • na disku minimalno 20MB prostora,
  • procesor intel pentium 4 ali več,
  • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
  • Windows XP ali novejša verzija.

Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa lahko pokličite Olgo Kaiser, na telefonsko številko 02 228 29 61 ali nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

E-Delovna knjižica

Računalniški program e-Delovna knjižica je nastala zaradi ukinitve klasične delovne knjižice, ki ni doživela preoblikovanja v elektronski obliki.

Program je v prvi vrsti namenjen podjetjem pri kreiranju in planiranju kadrovske, socialne in finančne politike.

Kadrovnikom omogoča natančno načrtovanje človeških virov s pomočjo:

 • elektronskega vodenja delovne dobe po obstoječi zakonodaji (ZPIZ2, ZPIZ2a in ZDR1) in
 • vnosa podatkov o zaposlenih ki se nanašajo na zadolžitve, izobrazbo, evidenca začasnega naslova,
 • vodenje osebnih podatkov o kadrih,
 • vodenje izkoriščenja letnega dopusta,
 • vodenje delovne dobe z datumi,
 • vodenje družinskih članov.

Prednosti uporabe modula »e-Delovna knjižica«:

 • celovit pregled nad spremljanjem zaposlenih,
 • podatki so shranjeni na enem mestu,
 • možnost spremljanja zgodovine po posamezniku, ali za celotno podjetje,
 • izpis podatkov kot e-Delovna knjižica,
 • izpis različnih podatkov in evidenc po posamezniku ali celotno podjetje,

Minimalni tehnični pogoji za implementacijo programa

Računalniški program nima posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi minimalnimi zmogljivostmi:

 • 64 MB RAM,
 • VGA min 800×600; 16 barv,
 • na disku minimalno 20MB prostora,
 • procesor intel pentium 4 ali več,
 • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
 • Windows 7 ali novejša verzija.

Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa lahko pokličite Olgo Kaiser, na telefonsko številko 02 228 29 61 ali nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.