AKTUARSKI IZRAČUNI REZERVACIJ ZA ZAPOSLENCE

Aktuarski izračuni rezervacij za odpravnine
ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Ponujamo Vam aktuarske izračune rezervacij iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, potrjene s strani pooblaščenega aktuarja.

Aktuarski izračuni so skladni z mednarodnim in slovenskim računovodskim standardom MRS 191 in SRS 10.

Osnova za izračun so interni akti podjetja, kolektivna pogodba in zakonski predpisi.

Naročniki prejmejo razumljivo in pregledno aktuarsko poročilo v slovenskem ali angleškem jeziku z vsemi potrebnimi prilogami izračuna rezervacij po posameznem zaposlencu.

Velikim in srednje velikim podjetjem nudimo tudi računalniški program, s katerim si lahko podjetja oblikujejo obveznosti iz naslova rezervacij za medletne izkaze. Več


PREDNOSTI NAŠIH AKTUARSKIH IZRAČUNOV

Davčni obračun

Izdelan davčni obračun terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad ter vodenje davčnih obračunov za podjetje po FIFO metodi v naslednjih letih.

Temeljnice

Izdelane temeljnice za knjiženje rezervacij in terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad. Pravilnost računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.

Analiza konta 957

Izdelan ločen prikaz aktuarskih izgub in dobičkov iz naslova odpravnin ob upokojitvi po posameznem zaposlencu na kontu 957 in zmanjševanje konta v primerih prekinitve delovnega razmerja ali odhoda zaposlenca v pokoj.

Celovita storitev

Za skupino podjetij ali podjetje, ki ima poslovno enoto oziroma podjetje v tujini nudimo celovite aktuarske storitve v povezavi z merjenjem obvez do zaslužkov zaposlencev po SRS 10 ali MRS 19, pri čemer se vsebina in obseg storitev določi na osnovi dejanskih potreb naročnika.

Strokovna pomoč

Strokovna pomoč in posredovanje pojasnil za revizorje v zvezi s knjiženjem stroškov in obračunom davka za podjetja v Sloveniji.

Poslovni načrt

Za pripravo poslovnih načrtov izdelamo oceno stanja rezervacij in stroškov za dolgoročne zaslužke zaposlencev po MRS 19 in SRS 10 za tekoče in naslednje poslovno leto.

NOVI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 19

Ob prehodu na mednarodni računovodski standard MRS 19 morajo podjetja v večini primerov oblikovati ustrezne vire za bodoče obveznosti, ki izhajajo iz pozaposlitvenih zaslužkov. Primer le-teh so odpravnine ob upokojitvi in drugi dolgoročni zaslužki kot so jubilejne nagrade za dolgo službovanje.
Podjetjem ni več dana diskrecijska pravica pri odločanju o tem, ali bodo rezervacije oblikovale, ali ne. V primeru, da izpolnjujejo pogoje računovodskega standarda MRS 19 oziroma SRS 10, jih morajo oblikovati.

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940