RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA IZRAČUN REZERVACIJ

Računalniški program za izračun rezervacij

Oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je ena od najzahtevnejših računovodskih operacij. Z upoštevanjem mednarodnega računovodskega standarda MRS 191  je postalo obračunavanje in razkrivanje informacij še zahtevnejše.

V sodelovanju s pooblaščenim aktuarjem in revizijsko družbo smo v podjetju razvili edinstven računalniški program, ki strokovnjakom financ in računovodstva omogoča načrtovanje, izračunavanje, spremljanje in evidentiranje oblikovanih rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.


Prednosti programa za izračun rezervacij

Enostavnost

Preglednost

Celovitost

Uporabnik ne potrebuje zunanjih aktuarskih storitev ali razkriva tretjim osebam podatke, ki so lahko osebne narave ali poslovna skrivnost.

Uporabnik samo s petimi zaporednimi ukazi pridobi vse potrebne izračune oblikovanih rezervacij za celotno podjetje, kakor tudi po posameznem zaposlencu skupaj s potrebno dokumentacijo. Program uporabnika vodi skozi celoten proces dela in mu svetuje/priporoča, katere podatke naj uporabi, da bo izračun odražal realno sliko sedanjih in diskontiranih bodočih obveznosti podjetja. Uporabnik si lahko vse izračune in podatke tudi natisne ali shrani v elektronski obliki.

Pomoč strokovne ekipe

Prehod na izračunavanje rezervacij s pomočjo program zahteva vnos določenih podatkov o zaposlenih in stanja rezervacij. Vnos podatkov iz obstoječih baz in/ali ročnih evidenc, lahko izvedejo strokovnjaki našega podjetja. Letni izračuni rezervacij in vse ostale operacije so po vnosu podatkov za uporabnike zelo enostavne.

Minimalne sistemske zahteve

Računalniški program nima posebnih sistemskih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z naslednjimi zmogljivostmi:

  • 64 MB RAM,
  • VGA min 800×600; 16 barv,
  • na disku minimalno 20MB prostora,
  • procesor intel pentium 4 ali več,
  • nameščen Microsoft NET Framework 4 in
  • operacijski sistem Windows 7 ali novejši.

Garancija

Pravilnost izračunov je preveril in s certifikatom potrdil pooblaščeni aktuar. Ustreznost računovodskega evidentiranja in davčnega obračunavanja je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.

NOVI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 19

Ob prehodu na mednarodni računovodski standard MRS 19 morajo podjetja v večini primerov oblikovati ustrezne vire za bodoče obveznosti, ki izhajajo iz pozaposlitvenih zaslužkov. Primer le-teh so odpravnine ob upokojitvi in drugi dolgoročni zaslužki kot so jubilejne nagrade za dolgo službovanje.
Podjetjem ni več dana diskrecijska pravica pri odločanju o tem, ali bodo rezervacije oblikovale, ali ne. V primeru, da izpolnjujejo pogoje računovodskega standarda MRS 19 oziroma SRS 10, jih morajo oblikovati.

Več informacij na:

E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61

GSM: 040/943-940