Računalniški program za izračun rezervacij

RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA IZRAČUN REZERVACIJ

Oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je ena od najzahtevnejših računovodskih operacij. Z upoštevanjem mednarodnega računovodskega standarda MRS 19 je postalo obračunavanje in razkrivanje informacij še zahtevnejše.

V sodelovanju s pooblaščenim aktuarjem in revizijsko družbo smo v podjetju razvili edinstven računalniški program, ki računovodskim delavcem omogoča, da sami načrtujejo, izračunavajo, spremljajo in računovodsko evidentirajo rezervacije.

NOV RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 19

Ob prehodu na mednarodni računovodski standard MRS 19 morajo podjetja v večini primerov oblikovati ustrezne vire za bodoče obveznosti, ki izhajajo iz pozaposlitvenih zaslužkov. Primer le-teh so odpravnine ob upokojitvi in drugi dolgoročni zaslužki kot so jubilejne nagrade za dolgo službovanje.

Podjetjem ni več dana diskrecijska pravica pri odločanju o tem, ali bodo rezervacije oblikovale, ali ne. V primeru, da izpolnjujejo pogoje računovodskega standard MRS 19 oziroma SRS 10 le te morajo izračunavati. 

PREDNOSTI našega računalniškega programa so v enostavnosti, preglednosti in celovitosti. Pri tem uporabnik ne potrebuje zunanjih aktuarskih storitev ali razkriva podatke, ki so lahko osebne narave ali poslovna skrivnost.

Uporabnik samo s petimi zaporednimi ukazi pridobi vse potrebne izračune višine rezervacij tudi po vsakem posameznem zaposlencu, temeljnice za knjiženje poslovnih dogodkov v zvezi z rezervacijami, davčni obračun rezervacij s predhodno zgodovino, aktuarsko poročilo v slovenskem ali angleškem jeziku ter večje število drugih informacij, ki niso neposredno vezani na sam izračun. Program uporabnika vodi skozi celoten proces dela in mu svetuje/priporoča katere podatke naj uporabi, da bo izračun odražal realno sliko sedanjih in diskontiranih bodočih obveznosti podjetja. Uporabnik si lahko vse izračune in podatke tudi natisne ali shrani v elektronski obliki.

GARANCIJA USTREZNOSTI PODATKOV Pravilnost izračunov je preveril in s certifikatom potrdil pooblaščeni aktuar. Ustreznost računovodskega evidentiranja in davčnega obračunavanja je pregledala in potrdila ugledna revizijska družba.

PREHOD NA PROGRAMSKO IZRAČUNAVANJE Prehod na izračunavanje rezervacij s pomočjo našega računalniškega program zahteva vnos določenih podatkov o zaposlenih in predhodno stanje višine rezervacij. Vnos in pretvorbo podatkov iz vaših obstoječih računalniških baz in ročnih evidenc lahko izvede tudi naše podjetje. Ko so podatki vneseni, pa so letni izračuni rezervacij in vse ostale operacije za uporabnike zelo enostavno opravilo. 

BREZ INVESTICIJ V OPREMO

Računalniški program ne zahteva posebnih tehničnih zahtev. Zadostuje osebni računalnik z minimalnimi zmogljivostmi:

■ 64 MB RAM,
■ VGA min 800×600; 16 barv,
■ na disku minimalno 20MB prostora,
■ procesor intel pentium 4 ali več,
■ nameščen Microsoft NET Framework 4.5 in
■ Windows 7 ali novejša verzija.

VEČ INFORMACIJ Za več informacij in natančnejšo predstavitev računalniškega programa nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 29 60 ali nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: prodaja-podpora@apa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.