AKTUARSKI IZRAČUNI REZERVACIJ ZA ZAPOSLENCE

Aktualno

Ponujamo aktuarske izračune rezervacij iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, potrjene s strani pooblaščenega aktuarja.

Aktuarski izračuni so oblikovani skladno z mednarodnimi in slovenskimi računovodskimi standardi MRS 19 in SRS 10.

Osnova za izračun so interni akti podjetja, kolektivna pogodba in relevantni zakonski predpisi.

Naročniki dobijo razumljivo in pregledno aktuarsko poročilo v slovenskem ali angleškem jeziku z vsemi potrebnimi prilogami izračuna rezervacij po posameznem zaposlencu.

Dodana vrednost našim aktuarskim izračunom so:

■ izdelane temeljnice za knjiženje rezervacij iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad,
■ davčni obračun terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad,
■ temeljnice za knjiženje terjatev za odložen davek iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad,
■ izdelan ločen prikaz aktuarskih izgub in dobičkov po posameznem aktivnem zaposlencu na kontu 957,
■ aktuarski izračun in aktuarsko poročilo podjetjem, ki imajo poslovno enoto ozir. podjetje v tujini.

Večjim in srednje velikim podjetjem nudimo tudi računalniški program, s katerim si lahko sami izračunajo obveznosti iz naslova rezervacij za medletne izkaze.   Več

 

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo:
E-pošta: prodaja-podpora@apa.si
Telefon: 02/228 29 61
GSM: 040/943-940